کد تخفیف 50درصدی= off50

Plan HA

۵۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan HB

۱۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan HC

۲۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan HD

۵۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel

Plan HE

۱۰۰۰۰ مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
دیگر امکانات نامحدود
SSL رایگان
امکان تغییر نسخه php
دامنه IR رایگان
هارد پرسرعت SSD-NvMe
کنترل پنل CPanel